Disclaimer

Deelname aan evenementen van de BMW Motorclub Zeeland is geheel voor eigen risico.  

De deelnemers zijn aansprakelijk voor alle directe en indirecte schade van welke aard dan ook, die door toedoen of nalatigheid van henzelf wordt veroorzaakt.  

Er wordt verwacht dat de deelnemers zorgen voor geschikte beschermende motorkleding en dat motoren geschikt zijn om veilig mee te doen met de evenementen. 

De BMW Motorclub Zeeland aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade van welke aard dan ook vóór, tijdens of na de activiteiten, evenementen, ritten en/of meerdaagse reizen. 

 Elke deelnemer dient zelf voor alle geldige reispapieren en benodigde verzekeringen zorg te dragen. Uw voertuig en uw verantwoordelijkheid als bestuurder dient te voldoen aan de geldende wetgeving, zowel die in Nederland als ook daarbuiten.  

In principe wordt geen restitutie verleend bij afzien van deelname.  

De verstrekte routes zijn niet verplicht om te worden gevolgd maar slechts een aanbeveling. 

De inhoud van deze website is door de BMW Motorclub Zeeland met de grootst mogelijke zorg samengesteld. BMW Motorclub Zeeland aanvaardt geen aansprakelijkheid ten aanzien van mogelijke onjuistheden van de getoonde content op de website. 

Privacy 

Door de leden verstrekte (persoons)gegevens worden in een geautomatiseerde ledenadministratie opgenomen. Gegevens uit deze administratie zullen niet aan derden, anders dan he bestuur worden verstrekt, indien nodig om de organisatie draaiende te houden. Het bestuur houdt zich aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming. 

Tijdens evenementen kunnen personen en voertuigen op beelddragers worden vastgelegd en gepubliceerd op de website, dit kan zonder toestemming van de geportretteerde. 

Indien deelnemers geen afbeeldingen gepubliceerd wensen, kan dit per mail kenbaar gemaakt worden bij de secretaris via het algemene mailadres